Como chegar ao Castro Asociación de Amigos do Castro de Viladonga
Aos efectos previstos na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, sobre Protección de Datos de Carácter Persoal, infórmase que os datos persoais proporcionados incorporaranse (ou actualizarán) aos ficheiros do MUSEO DO CASTRO DE VILADONGA con dirección en Viladonga, s/n, 27259 - Castro de Rei, Lugo. A finalidade do tratamento dos datos será a de xestionar os datos dos usuarios que accedan ao formulario de contacto da páxina web da entidade. Os datos persoais solicitados neste documento son de carácter obrigatorio, polo que a súa non cumprimentación supón a imposibilidade da súa inclusión nos ficheiros antes descritos e de cumprir coa finalidade definida no parágrafo anterior. Vde. ten dereito ao acceso, rectificación, cancelación e oposición nos termos previstos na Lei, que poderá exercitar mediante escrito dirixido ao responsable na dirección anteriormente indicada.

Contacto

982 87 01 60 / info@amigosviladonga.gal

Cotas

Cota de inscrición: 6 EUR; cota anual: 15 EUR

Ó recibo da comunicación de inscrición recibirá un correo electrónico de confirmación no que se lle solicitará o código de conta bancaria para a domiciliación dos recibos.


* Os campos sinalados son obrigatorios.